เพียงเชื่อมระบบกับพันธมิตรโฆษณาที่ต้องการจากเครือข่ายโฆษณาที่หลากหลาย และ Demand Side Platform พร้อมเลือกรูปแบบโฆษณาที่โดนใจให้ตรงกับการสร้างรายได้แบบที่คุณต้องการ

Android iOS Windows
Interstitial AdColony SDK SDK
AdMob SDK SDK SDK
Adx SDK
Chartboost SDK SDK
Facebook Audience Network SDK SDK
Microsoft SDK
AdDuplex SDK
Flurry SDK SDK
Inmobi SDK & API SDK & API API
Leadbolt API API
Millennial Media SDK SDK
Vdopia API API
Vungle SDK SDK
Pokkt API API
UnityAds SDK SDK
Rewarded Video AdColony SDK SDK
Chartboost SDK SDK
InMobi SDK & API SDK & API
Pokkt SDK & API SDK & API API
UnityAds SDK SDK
Vungle SDK SDK
Native AppNext API API
AdMob SDK SDK
Facebook Audience Network SDK SDK
Inmobi SDK SDK
Pubnative API API
Startapp API API
Banner AdMob SDK SDK
Adx SDK
Facebook Audience Network SDK SDK
Flurry SDK SDK
Inmobi SDK & API SDK & API
AdMob SDK SDK
Millennial Media SDK SDK
Microsoft SDK
AdDuplex SDK
Interstitial Video AdColony SDK
Chartboost SDK
Inmobi Yes SDK & API
Vdopia Yes API
Vungle SDK
Rewarded Interstitial Tapjoy SDK
Pre-roll Video Google IMA (Video) SDK
Inmobi (Vast) Yes SDK & API
Billboard AdMob SDK SDK
Adx SDK
InMobi SDK & API SDK & API
Facebook Audience Network SDK SDK
Millennial Media SDK SDK