Tích hợp với đối tác quảng cáo ưa thích, từ các mạng quảng cáo đến các DSP, cùng nhiều loại hình quảng cáo phù hợp với yêu cầu.