Tích hợp với đối tác quảng cáo ưa thích, từ các mạng quảng cáo đến các DSP, cùng nhiều loại hình quảng cáo phù hợp với yêu cầu.

Android iOS Windows
Interstitial AdColony SDK SDK
AdMob SDK SDK SDK
Adx SDK
Chartboost SDK SDK
Facebook Audience Network SDK SDK
Microsoft SDK
AdDuplex SDK
Flurry SDK SDK
Inmobi SDK & API SDK & API API
Leadbolt API API
Millennial Media SDK SDK
Vdopia API API
Vungle SDK SDK
Pokkt API API
UnityAds SDK SDK
Rewarded Video AdColony SDK SDK
Chartboost SDK SDK
InMobi SDK & API SDK & API
Pokkt SDK & API SDK & API API
UnityAds SDK SDK
Vungle SDK SDK
Native AppNext API API
AdMob SDK SDK
Facebook Audience Network SDK SDK
Inmobi SDK SDK
Pubnative API API
Startapp API API
Banner AdMob SDK SDK
Adx SDK
Facebook Audience Network SDK SDK
Flurry SDK SDK
Inmobi SDK & API SDK & API
AdMob SDK SDK
Millennial Media SDK SDK
Microsoft SDK
AdDuplex SDK
Interstitial Video AdColony SDK
Chartboost SDK
Inmobi Yes SDK & API
Vdopia Yes API
Vungle SDK
Rewarded Interstitial Tapjoy SDK
Pre-roll Video Google IMA (Video) SDK
Inmobi (Vast) Yes SDK & API
Billboard AdMob SDK SDK
Adx SDK
InMobi SDK & API SDK & API
Facebook Audience Network SDK SDK
Millennial Media SDK SDK